Hjem

Opdateret 11 februar 2018

GRENAA KAJAKKLUB

Grenaa Kajakklub er for alle

 

I Grenaa Kajakklub kan du:

 

 • Ro tur- eller havkajak sammen med andre.

 • Lære grundlæggende ro-teknik og basale sikkerheds-færdigheder.

 

 • Låne en af klubbens kajakker eller have din egen til at ligge i klubben.

 

 • Få en god oplevelse, ude i naturen, slappe af eller træne til konkurence.

 

 • Svømme, øve og hygge i Grenaa Svømmehal hver fredag aften i vinterhalvåret.

 

Ro med på klubaftener

 

Tirsdage og onsdage er klubaftener.

Sæsonen 2017 starter tirsdag d. 2. maj.

 

Vi mødes kl 17.45 ved klubhuset på Gasværksvej.

Vi pakker traileren og aftaler, hvor der er bedst at ro den dag.

Prøveture for interesserede

Onsdags-klubaftener er især for dig som er ny og gerne vil prøve at ro i kajak

Ring til formand Claus Sørensen,

tlf. 23603315, så vi ved du kommer.

 

Svømmehallen

Fredage fra oktober til april kl. 19-22

 

Hvad koster medlemskab af Grenaa Kajakklub?

 

Årligt kontingent kr. 500,-

Svømmehal kr. 400,-

Prøvetur kr. 50,-

Nøgledepositum kr. 100,-

 

Beløb betalt for prøveture refunderes, hvis du bliver medlem.

 

Det første år er svømmehallen obligatorisk.

 

Indbetaling til:

reg.nr 7320

kontonr: 0001028641

Rul nedad og læs mere om Grenaa Kajakklub:

 

 • Hvem er vi?
 • Hvad forventer vi af dig?
 • Aktiviteter i klubben
 • Klubaftener
 • For nysgerrige og nybegyndere
 • Teknikaftener
 • Hvad der kræves der for at blive fri-roer
 • Grenaa Kajakklubs bestyrelse
 • Vedtægter for Grenaa Kajakklub

 

 

 

 

 

Hvem er vi?

Grenaa Kajakklub har omkring 35 medlemmer, nogle mere aktive end andre, som kan lide at ro forskellige former for kajak. Nogle er til havkajak andre til turkajak andre til whitewater kajak. Nogle er til leg, nogle til langtur og nogle til hygge. Vores alder er imellem 20 og 70 år, så mon ikke der er en ro-makker til dig.

Hvad forventer vi af dig?

Vi forventer, at du forholder dig ansvarligt i forhold til din egen og andres sikkerhed på vandet. Er du nybegynder, slipper vi dig ikke løs på egen hånd, før du har bestået friroer-prøven. Den indebærer blandet andet, at du er i stand til at redde dig selv og andre og at du kender basale ro-teknikker.

Du kan med fordel øve dig under trygge forhold i svømmehallen hver fredag om efteråret og vinteren og på klubaftener i sommersæsonen.

 

Aktiviteter i klubben

Der er klubaftener hver tirsdag og onsdag fra begyndelsen af maj til slutningen af september (juli undtaget). Læs mere om klubaftener nedenfor.

Bestyrelsen organiserer derudover nogle klubture, hvoraf nogle er med overnatning i telt. Fælles for disse klubture er, at alle kan være med uanset, hvor godt man ror.

Derudover organiserer klubbens øvrige medlemmer ture, når de har lyst.

 

Klubaftener i Grenaa Kajakklub

Fra maj til september mødes vi hver tirsdag og onsdag aften kl. kl 17. 45 ved klubhuset på Gasværksvej 2 i Grenaa.

 

Er vejret til det - og det er det tit! - læsser vi kajakker på traileren og kører til den strand med de bedste vindforhold.

For nysgerrige og nybegyndere

På vores onsdags klubaftner er alle velkomne, interesserede udefra som godt kunne tænke sig at stifte bekendskab med kajaksporten, de gamle som gerne vil lære fra sig og nybegyndere, som gerne vil få lidt mere rutine.

Kontakt formand Claus Sørensen på tlf. 23603315, hvis du gerne vil med en onsdag aften.

Teknikaftener

To af klubaftener i slutningen af juni er teknikaftener, hvor vi udelukkende øver redninger og grundlæggende roteknik. På disse aftener har nybegyndere mulighed for at tage fri-roerprøven.

 

Fra oktober til april er der teknikaften hver fredag i Grenaa Svømmehal

Vedtægter for Grenaa Kajakklub

§ 1:Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn: Grenaa kajakklub.

Hjemsted: Norddjurs kommune.

Klubbens mærke er en kajakroer på mellemgrøn baggrund.

 

§ 2:Klubbens formål

Klubbens formål er at fremme interessen for kajakroning og drive denne under betryggende

sikkerhedsforhold, samt at være samlingssted for denne idrætsgrens udøvere.

 

§ 3:Aktive medlemmer

 

Stk. lSom aktivt medlem af klubben kan optages enhver, der er fyldt 16 år. Dog kan medlemmernes

børn optages uden aldersbegrænsning. Disse kan deltage i klubbens aktiviteter ifølge med

frigivne forældre eller værger og under disses ansvar.

 

Stk. 2Vedkommende skal udfylde klubbens ansøgningsskema og aflevere dette til et

bestyrelsesmedlem. På skemaet bekræfter ansøgeren, at vedkommende er gjort bekendt med

klubbens love. Endvidere er man indforstået med klubbens sikkerhedsbestemmelser, og at

enhver skade udover almindeligt slid og ælde påført klubbåde og andet materiel under

medlemmets benyttelse er forsikringsmæssig ansvarsskade.

 

Stk. 3Frigivelse kan først finde sted, nar man overfor bestyrelsen har godtgjort, at man kan

opfylde de i klubbens sikkerhedsbestemmelser stillede krav. Medlemmer under 18 år skal have

skriftligt samtykke fra forældre eller værge.

 

 

§ 4: Kontingent

Stk.1Kontingentet for den forestående sæson fastsættes på eneralforsamlingen.

Kontingentet dækker perioden 1.1 - 31.12, og det indbetales 1 gang årligt senest 2 måneder

efter generalforsamling.

Stk.2Er kontingentet ikke betalt senest 6 måneder fra fastsættelsesdato, betragtes medlemmet som

udmeldt af klubben, med mindre bestyrelsen bestemmer noget andet. Genindmeldelse kan kun ske

ved indfrielsen af kontingentrestancen plus et genindmeldelsesgebyr på 100 kr.

Stk.3Medlemmer som benytter svømmehalstilbud vil blive opkrævet en gang årligt et yderligere

gebyr, hvilket bliver fastsat af Norddjurs kommune.

 

§ 5:Bådplads

Medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har ret til at opbevare 1 båd i klubhuset, for

så vidt der er ledig plads. Båden og tilbehør forsynes tydeligt med navn og båden optages i

klubbens bådfortegnelse.

 

§ 6:Udmeldelse

Stk. 1Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasser, og kan tidligst ske fra førstkommende

kontingentforfald.

 

Stk. 2Såfremt et medlem gentagne gange på trods af bestyrelsens tilrettevisninger groft

tilsidesætter klubbens love, sikkerhedsbestemmelser og/eller klubbens husorden, eller at

hensynet til klubbens anseelse eller formål gør det nødvendigt, rettes der henvendelse til

pågældende medlem med anmodning om, at pågældende udmelder sig. Medlemmet skal i den

forbindelse sikres mulighed for at forklare sig overfor bestyrelsen. Såfremt medlemmet ikke

udmelder sig og skønner bestyrelsen, at der er grundlag, indstiller bestyrelsen til

eksklusion af medlemmet på førstkommende generalforsamling. Medlemmet skal have mulighed for

at deltage i generalforsamlingen, hvor medlemmet kan tale sin sag.

 

§ 7:Generalforsamling

 

Stk. 1Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

 

Stk. 2Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar kvartalet, der indkaldes via klubbens

hjemmeside. Indkaldelsen skal udsendes senest 3 uger før generalforsamlingen.

 

Stk. 3Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af samtlige bestyrelsesmedlemmer der er på valg

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt.

 

Stk. 4Fremmødte medlemmer repræsenteres med 1 stemme pr. medlem. Der kan ikke stemmes per fuldmagt.

 

Stk. 5Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset, hvor mange medlemmer, der er til stede. Til

vedtagelse af vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 af de tilstedeværendes stemmer. Til

vedtagelse af andre forslag kræves kun simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens

stemme afgørende. Afgivelsen af stemmer sker ved håndsoprækning, dog skriftligt hvis bare 1

medlem ønsker det.

 

Stk. 6Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes skriftligt til formanden, og

skal være formanden i hænde senest l0 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkommende

forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside.

 

Stk. 7Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden, med mindst

8 dages varsel, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller ved skriftlig begæring fra

mindst 10 medlemmer. Afstemningsprocedurer er som ved almindelig generalforsamling.

 

 

§ 8:Bestyrelsen

 

Stk. 1Bestyrelsen har følgende sammensætning: Formand, kasser, samt 3 medlemmer.

Generalforsamlingen vælger formand og kasser samt 3 bestyrelsesmedlemmer.

 

Stk. 2Formanden vælges på ulige år, kassereren på lige år, disse tegner klubben udadtil. For

øvrige bestyrelsesmedlemmer er valgperioden 1år, Bestyrelsen konstituerer sig selv efter

valget.

 

Stk. 3Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og den skal føre protokol over

generalforsamlingen og bestyrelsesmøder.

 

 

§ 9:Regnskabet

 

Stk. 1Regnskabsåret går fra 1.1 - 31.12.

 

Stk. 2Bestyrelsen kan forlange at blive løbende orienteret om regnskabet.

 

Stk. 3Regnskabet forelægges på den ordinære generalforsamling forsynet med revisorernes påtegning.

 

 

§ 10:Revisorer

 

Revisoren vælges på den ordinære generalforsamling og vælges for 1 år ad gangen.

 

 

§ 11:Opløsning af klubben

 

 

Stk. 1Bestemmelser om opløsning af klubben kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst

2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne

stemmer.

 

Stk. 2Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede, indkaldes der til en ny

generalforsamling med mindst 8 dages varsel. Bestemmelsen kan da tages uanset de fremmødtes

antal.

 

Stk. 3Ved opløsning realiseres klubbens værdier, og foreningens formue skal anvendes i

overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål.

Beslutningen om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende

generalforsamling.

 

Hvad der kræves for at blive fri-roer i

Grenaa Kajakklub

 

Formålet med fri-roerprøven er at give den enkelte færdigheder til at færdes på betryggende vis færdes på vandet og i en nødsituation være i stand til hjælpe sig selv og andre.

 

Du skal for det første have kendskab til basalt sikkerhedsudstyr.

 

Derudover skal du have tilfredsstillende færdigheder i:

 

 • Ind og udstigning af kajak.

 

 • Fremadroning.

 

 • Baglænsroning.

 

 • Lavt støttetag. Højre og venstre.

 

 • Telemarksving. Højre og venstre.

 

 • Kantning af kajak.

 

 • 360º vending med rundtag.

 

 • Håndtere spraydeck/skørt ved kæntring.

 

 • Makker-redning.

 

 • Selv-redning med pagaj-flyder.

 

 • Svømme 600 m samt 25 m med kajak.

 

Når disse færdigheder er bestået, kan du få en nøgle til klubbens lokaler og låne klubbens kajakker.

 

 

 

Grenaa Kajakklubs bestyrelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formand

Claus Sørensen

Tlf. 23603315

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasserer

Lisbeth Feldbæk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jørn Stefansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc van de Sande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helga Toft