Grenaa Kajakklub

GRENAA KAJAKKLUB

Grenaa Kajakklub er for alle


I Grenaa Kajakklub kan du:


 • Ro tur- eller havkajak sammen med andre.

 

 • Lære grundlæggende ro-teknik og basale sikkerheds-færdigheder.


 • Låne en af klubbens kajakker eller have din egen til at ligge i klubben.


 • Få en god oplevelse ude i naturen, slappe af eller træne til konkurence.


 • Svømme, øve og hygge i Grenaa Svømmehal hver fredag aften  i vinterhalvåret.


Rul nedad og læs mere om Grenaa Kajakklub:


 • Hvem er vi?
 • Hvad forventer vi af dig?
 • Aktiviteter i klubben
 • Klubaftener
 • For nysgerrige og nybegyndere
 • Teknikaftener
 • Hvad der kræves der for at blive fri-roer
 • Grenaa Kajakklubs bestyrelse
 • Vedtægter for Grenaa Kajakklub


Hvem er vi?

Grenaa Kajakklub har omkring 40 medlemmer i alderen 20-80 år, nogle mere aktive end andre, som kan lide at ro forskellige former for kajak. De fleste ror havkajak,og andre ror turkajak. Nogle er til leg, nogle til langtur og nogle til hygge. 

Intro-forløb for nybegyndere

og prøveture

 

Efterårets introforløb består af to aftener udendørs, hvor der primært trænes ro-teknik og derefter et antal gange i svømmehallen, hvor fokus er på redninger:


 • Udendørs: Onsdag d. 6. september og onsdag d. 20. september. Mødetid og - sted: Gasværksvej kl. 17.30
 • Svømmehallen: datoer ikke fastlagt endnu, men det bliver fredage kl. 19.30-21


Tilmelding senest lørdag d. 2. september. Kontakt formand Helga Toft på 24268353

Man skal være medlem af Grenaa Kajakklub for at deltage. Kontingentet er 600 kr. Svømmehallen koster 300 kr og giver adgang fredag aftener 19.30 - 21 hele vintersæsonen.


Prøveture

Hvis du allerede har erfaring med kajak er du velkommen til at komme med på en klubaften.

Det koster kr. 50,-


 Nærmere info og tilmelding v. formand Helga Toft,

tlf. 24268353.


Svømmehallen

Fredage fra slutningen af september til april kl. 19.30-21

Kun for medlemmer.

 

 

Hvad forventer vi af dig?

Vi forventer, at du forholder dig ansvarligt i forhold til din egen og andres sikkerhed på vandet. Er du nybegynder, slipper vi dig ikke løs på egen hånd, før du har vist, at du er i stand til at redde dig selv og andre, og at du kender basale ro-teknikker.

Du kan med fordel øve dig under trygge forhold i svømmehallen hver fredag om efteråret og vinteren og på klubaftener i sommersæsonen.


Aktiviteter i klubben

Der er klubaftener hver tirsdag fra begyndelsen af maj til slutningen af september (juli undtaget). Læs mere om klubaftener nedenfor.

Bestyrelsen organiserer derudover klubture, hvoraf nogle er med overnatning i telt. Turene planlægges, så de fleste - også blandt nybegynderne - kan være med.

Derudover organiserer klubbens øvrige medlemmer ture, når de har lyst.


Klubaftener i Grenaa Kajakklub

Fra maj til september mødes vi hver tirsdag aften kl.  kl 17. 45 ved klubhuset på Gasværksvej 2 i Grenaa. 


Er vejret til det - og det er det tit! - læsser vi kajakker på traileren og kører til den strand med de bedste vindforhold.           

For nysgerrige og nybegyndere

Hvis du gerne vil snuse til at ro i kajak, så kontakt formand Helga Toft på tlf. 24268353

Fokus på teknik

En til to klubaftner er teknikaftner, hvor vi udelukkende øver redninger og grundlæggende roteknik.

Nogle år afholder vi en teknikdag med en udefrakommende instruktør.

Fra oktober til april er der teknikaften hver fredag i Grenaa Svømmehal, hvor der også er mulighed for at lære at rulle.

Vedtægter for Grenaa Kajakklub

§ 1: Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn: Grenaa Kajakklub.

Hjemsted: Norddjurs Kommune.

Klubbens mærke er en kajakroer på mellemgrøn baggrund.


§ 2: Klubbens formål

Klubbens formål er at fremme interessen for kajakroning og drive denne under betryggende

sikkerhedsforhold, samt at være samlingssted for denne idrætsgrens udøvere.


§ 3: Aktive medlemmer


Stk. l Som aktivt medlem af klubben kan optages enhver, der er fyldt 16 år. Dog kan medlemmernes

         børn optages uden aldersbegrænsning. Disse kan deltage i klubbens aktiviteter ifølge med

         frigivne forældre eller værger og under disses ansvar.


Stk. 2 Vedkommende skal udfylde klubbens ansøgningsskema og aflevere dette til et

         bestyrelsesmedlem. På skemaet bekræfter ansøgeren, at vedkommende er gjort bekendt med

         klubbens love. Endvidere er man indforstået med klubbens sikkerhedsbestemmelser, og at

         enhver skade udover almindeligt slid og ælde påført klubbåde og andet materiel under

         medlemmets benyttelse er forsikringsmæssig ansvarsskade.


Stk. 3 Frigivelse kan først finde sted, nar man overfor bestyrelsen har godtgjort, at man kan

         opfylde de i klubbens sikkerhedsbestemmelser stillede krav. Medlemmer under 18 år skal have

         skriftligt samtykke fra forældre eller værge.§ 4: Kontingent

Stk.1 Kontingentet for den forestående sæson fastsættes på eneralforsamlingen.

         Kontingentet dækker perioden 1.1 - 31.12, og det indbetales 1 gang årligt senest 2 måneder

         efter generalforsamling.

Stk.2 Er kontingentet ikke betalt senest 6 måneder fra fastsættelsesdato, betragtes medlemmet som

         udmeldt af klubben, med mindre bestyrelsen bestemmer noget andet. Genindmeldelse kan kun ske

         ved indfrielsen af kontingentrestancen plus et genindmeldelsesgebyr på 100 kr.

Stk.3 Medlemmer som benytter svømmehalstilbud vil blive opkrævet en gang årligt et yderligere

         gebyr, hvilket bliver fastsat af Norddjurs Kommune.


§ 5: Bådplads

Medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har ret til at opbevare 1 båd i klubhuset, for

så vidt der er ledig plads. Båden og tilbehør forsynes tydeligt med navn og båden optages i

klubbens bådfortegnelse.


§ 6:Udmeldelse

Stk. 1 Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kassererer, og kan tidligst ske fra førstkommende 

         kontingentforfald.


Stk. 2 Såfremt et medlem gentagne gange på trods af bestyrelsens tilrettevisninger groft

         tilsidesætter klubbens love, sikkerhedsbestemmelser og/eller klubbens husorden, eller at

         hensynet til klubbens anseelse eller formål gør det nødvendigt, rettes der henvendelse til

         pågældende medlem med anmodning om, at pågældende udmelder sig. Medlemmet skal i den

         forbindelse sikres mulighed for at forklare sig overfor bestyrelsen. Såfremt medlemmet ikke

         udmelder sig og skønner bestyrelsen, at der er grundlag, indstiller bestyrelsen til

         eksklusion af medlemmet på førstkommende generalforsamling. Medlemmet skal have mulighed
         for at deltage i generalforsamlingen, hvor medlemmet kan tale sin sag.


§ 7: Generalforsamling


Stk. 1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.


Stk. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar kvartalet, der indkaldes via klubbens

         hjemmeside. Indkaldelsen skal udsendes senest 3 uger før generalforsamlingen.


Stk. 3 Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende:

         1. Valg af dirigent

         2. Valg af referent

         3. Formandens beretning

         4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

         5. Fastsættelse af kontingent

         6. Valg af samtlige bestyrelsesmedlemmer der er på valg

         7. Valg af revisor og revisorsuppleant

         8. Indkomne forslag

         9. Eventuelt.


Stk. 4Fremmødte medlemmer repræsenteres med 1 stemme pr. medlem. Der kan ikke stemmes per fuldmagt.


Stk. 5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset, hvor mange medlemmer, der er til stede. Til

         vedtagelse af vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 af de tilstedeværendes stemmer. Til

         vedtagelse af andre forslag kræves kun simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens

         stemme afgørende. Afgivelsen af stemmer sker ved håndsoprækning, dog skriftligt hvis bare 1

         medlem ønsker det.


Stk. 6 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes skriftligt til formanden, og

         skal være formanden i hænde senest l0 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne

         forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside.


Stk. 7 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden, med mindst

         8 dages varsel, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller ved skriftlig begæring fra

         mindst 10 medlemmer. Afstemningsprocedurer er som ved almindelig generalforsamling.


Stk. 8 Bestyrelsen kan, hvis særlige omstændigheder taler for det, beslutte at generalforsamlingen skal afholdes online§ 8: Bestyrelsen


Stk. 1 Bestyrelsen har følgende sammensætning: Formand, kasserer, samt 3 medlemmer.

         Generalforsamlingen vælger formand og kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer.


Stk. 2 Formanden vælges på ulige år, kassereren på lige år, disse tegner klubben udadtil. For

         øvrige bestyrelsesmedlemmer er valgperioden 1år, Bestyrelsen konstituerer sig selv efter

         valget.


Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og den skal føre protokol over

         generalforsamlingen og bestyrelsesmøder.§ 9: Regnskabet


Stk. 1 Regnskabsåret går fra 1.1 - 31.12.


Stk. 2 Bestyrelsen kan forlange at blive løbende orienteret om regnskabet.


Stk. 3 Regnskabet forelægges på den ordinære generalforsamling forsynet med revisorernes påtegning.§ 10: Revisorer


         Revisoren vælges på den ordinære generalforsamling og vælges for 1 år ad gangen.§ 11: Opløsning af klubbenStk. 1  Bestemmelser om opløsning af klubben kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst

         2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne

         stemmer.


Stk. 2 Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede, indkaldes der til en ny

         generalforsamling med mindst 8 dages varsel. Bestemmelsen kan da tages uanset de fremmødtes

         antal.


Stk. 3 Ved opløsning realiseres klubbens værdier, og foreningens formue skal anvendes i

         overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål.

         Beslutningen om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende

         generalforsamling.

Hvad koster medlemskab af Grenaa Kajakklub?

 

Årligt kontingent          kr. 600,-

Svømmehal                    kr. 300,-

Prøvetur                          kr.  50,-*

Nøgledepositum            kr. 100,-

 

 *Refunderes hvis du bliver medlem.

 

Det første år er svømmehallen obligatorisk.

 

 

Grenaa Kajakklubs bestyrelse


Hvilke kajak-færdigheder skal du fokusere på som nybegynder?

 

Hvis du gerne vil ro på egen hånd og have nøgle til klubhuset, så skal du opøve kajak-færdigheder til at færdes på betryggende vis på vandet og i en nødsituation være i stand til hjælpe sig selv og andre. Deltag i klubbens intro-forløb eller meld dig til et EPP 1+2-kursus hos DGI eller anden udbyder.


Du skal for det første  have kendskab til basalt sikkerhedsudstyr.


Derudover skal du have tilfredsstillende færdigheder i:


 • Ind og udstigning af kajak.


 • Fremadroning.


 • Baglænsroning.


 • Lavt støttetag. Højre og venstre.


 • Telemarksving. Højre og venstre.


 • Kantning af kajak.


 • 360º vending med rundtag.


 • Håndtere spraydeck/skørt ved kæntring.


 • Makker-redning.


 • Selv-redning med pagaj-flyde

 

Du skal kunne svømme 600 meter i svømmehal eller 400 meter i hav.
Formand

Helga Toft

Tlf. 24268353


Kasserer

Susanne Dybdahl Jensen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Lars Runge Nielsen

Henrik Stendorf

Allan G. Frederiksen