VEDTÆGTER

§ 1: Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn: Grenaa Kajakklub.
Hjemsted: Norddjurs Kommune.
Klubbens mærke er en kajakroer på mellemgrøn baggrund.

§ 2: Klubbens formål

Klubbens formål er at fremme interessen for kajakroning og drive denne under betryggende
sikkerhedsforhold, samt at være samlingssted for denne idrætsgrens udøvere.

§ 3: Aktive medlemmer

Stk. l Som aktivt medlem af klubben kan optages enhver, der er fyldt 16 år. Dog kan medlemmernes
         børn optages uden aldersbegrænsning. Disse kan deltage i klubbens aktiviteter ifølge med
         frigivne forældre eller værger og under disses ansvar.

Stk. 2 Vedkommende skal udfylde klubbens ansøgningsskema og aflevere dette til et
         bestyrelsesmedlem. På skemaet bekræfter ansøgeren, at vedkommende er gjort bekendt med
         klubbens love. Endvidere er man indforstået med klubbens sikkerhedsbestemmelser, og at
         enhver skade udover almindeligt slid og ælde påført klubbåde og andet materiel under
         medlemmets benyttelse er forsikringsmæssig ansvarsskade.

Stk. 3 Frigivelse kan først finde sted, nar man overfor bestyrelsen har godtgjort, at man kan
         opfylde de i klubbens sikkerhedsbestemmelser stillede krav. Medlemmer under 18 år skal have
         skriftligt samtykke fra forældre eller værge.

§ 4: Kontingent

Stk.1 Kontingentet for den forestående sæson fastsættes på generalforsamlingen.
         Kontingentet dækker perioden 1.1 – 31.12, og det indbetales 1 gang årligt senest 2 måneder
         efter generalforsamling.

Stk.2 Er kontingentet ikke betalt senest 6 måneder fra fastsættelsesdato, betragtes medlemmet som
         udmeldt af klubben, med mindre bestyrelsen bestemmer noget andet. Genindmeldelse kan kun ske
         ved indfrielsen af kontingentrestancen plus et genindmeldelsesgebyr på 100 kr.

Stk.3 Medlemmer som benytter svømmehalstilbud vil blive opkrævet en gang årligt et yderligere
         gebyr, hvilket bliver fastsat af Norddjurs Kommune.

§ 5: Bådplads

Medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har ret til at opbevare 1 båd i klubhuset, for
så vidt der er ledig plads. Båden og tilbehør forsynes tydeligt med navn og båden optages i
klubbens bådfortegnelse.

§ 6:Udmeldelse

Stk. 1 Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kassererer, og kan tidligst ske fra førstkommende 
         kontingentforfald.

Stk. 2 Såfremt et medlem gentagne gange på trods af bestyrelsens tilrettevisninger groft
         tilsidesætter klubbens love, sikkerhedsbestemmelser og/eller klubbens husorden, eller at
         hensynet til klubbens anseelse eller formål gør det nødvendigt, rettes der henvendelse til
         pågældende medlem med anmodning om, at pågældende udmelder sig.
         Medlemmet skal i den
 forbindelse sikres mulighed for at forklare sig overfor bestyrelsen. Såfremt medlemmet ikke
         udmelder sig og skønner bestyrelsen, at der er grundlag, indstiller bestyrelsen til
         eksklusion af medlemmet på førstkommende generalforsamling. Medlemmet skal have mulighed
         for at deltage i generalforsamlingen, hvor medlemmet kan tale sin sag.

§ 7: Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Stk. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar kvartalet, der indkaldes via klubbens
         hjemmeside. Indkaldelsen skal udsendes senest 3 uger før generalforsamlingen.

Stk. 3 Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende:

         1. Valg af dirigent 
         2. Valg af referent
         3. Formandens beretning
         4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
         5. Fastsættelse af kontingent
         6. Valg af samtlige bestyrelsesmedlemmer der er på valg
         7. Valg af revisor og revisorsuppleant
         8. Indkomne forslag
         9. Eventuelt.

Stk. 4 Fremmødte medlemmer repræsenteres med 1 stemme pr. medlem. Der kan ikke stemmes per fuldmagt.

Stk. 5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset, hvor mange medlemmer, der er til stede. Til
         vedtagelse af vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 af de tilstedeværendes stemmer. Til
         vedtagelse af andre forslag kræves kun simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens
         stemme afgørende. Afgivelsen af stemmer sker ved håndsoprækning, dog skriftligt hvis bare 1
         medlem ønsker det.

Stk. 6 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes skriftligt til formanden, og
         skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne
         forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Stk. 7 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden, med mindst
         8 dages varsel, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller ved skriftlig begæring fra
         mindst 10 medlemmer. Afstemningsprocedurer er som ved almindelig generalforsamling.

Stk. 8 Bestyrelsen kan, hvis særlige omstændigheder taler for det, beslutte at generalforsamlingen skal afholdes online

§ 8: Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen har følgende sammensætning: Formand, kasserer, samt 3 medlemmer.
         Generalforsamlingen vælger formand og kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2 Formanden vælges på ulige år, kassereren på lige år, disse tegner klubben udadtil. For
         øvrige bestyrelsesmedlemmer er valgperioden 1år, Bestyrelsen konstituerer sig selv efter
         valget.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og den skal føre protokol over
         generalforsamlingen og bestyrelsesmøder.

§ 9: Regnskabet

Stk. 1 Regnskabsåret går fra 1.1 – 31.12.

Stk. 2 Bestyrelsen kan forlange at blive løbende orienteret om regnskabet.

Stk. 3 Regnskabet forelægges på den ordinære generalforsamling forsynet med revisorernes påtegning.

§ 10: Revisorer

         Revisoren vælges på den ordinære generalforsamling og vælges for 1 år ad gangen.

§ 11: Opløsning af klubben

Stk. 1  Bestemmelser om opløsning af klubben kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst
         2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne
         stemmer.

Stk. 2 Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede, indkaldes der til en ny
         generalforsamling med mindst 8 dages varsel. Bestemmelsen kan da tages uanset de fremmødtes
         antal.

Stk. 3 Ved opløsning realiseres klubbens værdier, og foreningens formue skal anvendes i
         overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål.
         Beslutningen om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende
         generalforsamling.